NOTIFICARE VANZARE ACTIUNI ASIGURAREA ROMANEASCA – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

Prezentare generală

  • TipACTIUNI
  • Sold No
  • DebitorS.O.V. INVEST S.A.
  • LocalizareBucuresti

Descriere

Nr. 833/ 06.01.2021
Către: Asigurarea Romaneasca – ASIROM Vienna Insurance Group S.A.
Adresa: Bulevardul Carol I, nr.31-33, sector 2, București, Romania
În atenția: Directoratului Asigurarea Romaneasca – ASIROM Vienna Insurance
Group S.A.
Notificarea Ofertei
Stimați Domni,
Subscrisa, S.O.V Invest S.A. – în faliment, in bankrupcty, en faillite, societate românească
cu sediul social în București, sector 1, Calea Plevnei nr. 46-48, clădirea C, etaj 2, având cod
unic de înregistrare 8328403 și înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/99/1996,
reprezentată în mod legal prin lichidator- judiciar FINECO INSOLVENCY SPRL,
conform sentinței comerciale nr. 1142/27.02.2009 pronunțată de Tribunalul București – Secția
a VII-a Comerciala, în dosarul nr. 44879/3/2008 , societate românească cu sediul în București,
sector 4, str. Lânăriei nr. 147, ap. 5-7, cod de identificare fiscală 22485179 și înregistrată în
Registrul formelor de organizare RFO II-0327/2007, reprezentată prin Chelaru Nicoleta
Adriana în calitate de asociat coordonator, („Ofertantul”),
În calitate de acționar al ASIGURAREA ROMANEASCA – ASIROM VIENNA
INSURANCE GROUP S.A. („Asirom”), deținând un număr de 3.086.914 acțiuni cu o valoare
nominală per acțiune de 0,1 RON,
Având în vedere horărârea Adunării creditorilor S.O.V. Invest S.A. de la data de 16.05.2014
prin care s-a aprobat Regulamentul de vânzare al participatiilor minoritare detinute de
societatea debitoare, întocmit în conformitate cu Raportul de evaluare a acțiunior debitoarei
S.O.V. Invest S.A., acțiunile deținute de către S.O.V. Invest S.A. sunt scoase la vânzare prin
licitație publică cu strigare, în conformitate cu dispozițiile art. 116 și urmatoarele din Legea
nr. 85/2006,
Având în vedere prevederile actului constitutiv al Asirom potrivit cărora în cazul în care orice
acționar al Asirom intenționează să vândă o parte sau toate acțiunile deținute în Asirom,
ceilalți acționari ai Asirom beneficiază de un drept de preempțiune la achiziționarea
respectivelor acțiuni, drept care poate fi exercitat în termen de treizeci (30) de zile
calendaristice de la data publicării de către Asirom la sediul acesteia și pe pagina de internet a
Asirom a notificării ofertantilor privind vânzarea acțiunilor (respectiv a prezentei Notificări a
Ofertei) („Dreptul de Preempțiune”).
Subscrisa, prin prezenta, notificăm intentia noastră de a vinde un număr de 3.086.914 acțiuni
emise de Asirom la prețul minim de 0,1 RON per acțiune, respectiv prețul minim total de
308.691,4 („Prețul Minim”) („Oferta”), în conformitate cu Regulamentul de vanzare
aprobat de Adunarea creditorilor S.O.V. Invest S.A.
Prin prezenta declarăm că Oferta este irevocabilă – pentru perioada în care poate fi
exercitat Dreptul de Preempțiune.
1
În conformitate cu prevederile actului constitutiv al Asirom, atașăm prezentei următoarele
documente:
1. Extras O.N.R.C. al S.O.V Invest S.A.;
2. Sentința comercială nr. 1142/27.02.2009 pronunțată de Tribunalul București – Secția a
VII-a Comerciala, în dosarul nr. 44879/3/2008;
3. Sumarul de cont emis de Depozitarul Central SA.
Vă rugăm ca orice corespondență în legătură cu prezenta Notificare a Ofertei să fie transmisă
astfel:
– În atenția: lichidatorului judiciar FINECO INSOLVENCY SPRL reprezentant al S.O.V.
Invest S.A.
Tel/Fax: 021.335.00.18/021.335.03.06,
E-mail: office@finecoinsolvency.ro
În cazul în care Oferta este acceptată, vă rugăm să procedați la înscrierea la ședința de
licitație organizată de către lichidatorul judiciar în conformitate cu prevederile
Regulamentului de vanzare aprobat de Adunarea creditorilor S.O.V. INVEST S.A.
Învederăm faptul că ședințele de licitație se desfășoară în fiecare zi de joi, la ora 15:00, la
sediul lichidatorului judiciar.
Prima ședință de licitație poate avea loc doar după expirarea celor 30 de zile calendaristice de
la data publicării de către Asirom la sediul acesteia și pe pagina de internet a Asirom a
notificării ofertantului privind vânzarea acțiunilor, inclusiv de la data publicarii prezentei
notificari în Buletinul Procedurilor de Insolventa (respectiv a prezentei Notificări a Ofertei).
În vederea participării la licitație, ofertantul trebuie să depună la sediul lichidatorului judiciar,
cel mai târziu până la ora 17:00 a zilei lucrătoare anterioare ținerii ședinței de licitație,
următoarele documente de participare:
• ofertă scrisă prin care să se precizeze acțiunile pentru care se ofertează și prețul
oferit;
• dovada achitării taxei de participare la licitație în sumă de 500 RON;
• dovada achitării garanției de participare – 10% din prețul de pornire a licitației,
pentru acțiunile licitate ( prețul de pornire fiind suma oferită);
• în copie – certificatul de înregistrare din care să rezulte codul unic de înregistrare și
certificatul de înregistrare în scopul de TVA (daca este cazul -pentru persoane
juridice);
• împuternicire/delegație pentru reprezentantul persoanei juridice participante la
licitație.
Ulterior achitării taxei de participare la licitație, ofertantului i se va comunica caietul de
sarcini.
2
Taxa de participare la licitație si garanția de participare trebuie achitate în contul unic de
insolvență al debitoarei S.O.V. INVEST S.A., având următoarele coordonate:
– IBAN RO77BRDE410SV38821554100 deschis pe numele S.O.V. INVEST SA – în
faliment, la BRD – GSG Agenţia Lipscani, cod Swift BRDEROBU. Acestor sume nu li se
aplica TVA.
Conform dispozițiilor prevăzute în Legea nr. 85/2006, prezenta notificare va fi transmisă și
spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență.
Rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebări în legătură cu această Ofertă.
Cu stima,
S.O.V Invest S.A.-in faliment,
reprezentată legal de
FINECO INSOLVENCY SPRL în calitate de lichidator judiciar
asociat coordonator
___________________________
3

Localizare