Centrala electrica fotovoltaica 2,197 MW, Prahova

Prezentare generală

Descriere

Consorțiul de administratori judiciari FINECO INSOLVENCY SPRL și CUMPANASU INSOLVENCY IPURL , în calitate de administratori judiciari ai debitorului VARO FUTURE DEVELOPMENT S.R.L.in insolventa vinde prin negociere directa:

Centrala electrica fotovoltaica cu o putere instalata 2,197 MW, situata in Aricestii Rahtivani-Prahova. 

Terenul pe care se află C.E.F. este proprietatea societății TDD ASSETS SRL, acesta fiind utilizat de societate pentru o perioada de 25 de ani, cu drept de reînnoire, în baza convenției de constituire a unui drept de superficie cu titlu oneros autentificată sub nr. 1233/17.10.2012 de BIN Andreea Cosma, astfel cum a fost amendata prin actul adițional autentificat sub nr. 576/12.04.2013 de BIN Dragomir Romelia, Dragomir Tudor Radu și Bunea Raluca . Precizăm faptul că dreptul de superficie asupra terenului se va transfera noului deținător al C.E.F. conform condițiilor prevăzute în convenția de constituire a dreptului de superficie autentificată sub nr. 1233/17.10.2012 de BIN Andreea Cosma încheiată de societate cu TDD ASSETS SRL.

C.E.F. este alcătuită din 9282 panouri fotovoltaice (6258 buc x 240 W + 3024 buc x 230 W) așezate pe rame din tablă galvanizată care, la rândul lor, sunt amplasate în fundații din beton, având o putere totală instalată (c.c.) 2.197,440 kWp. Panourile fotovoltaice sunt de tip Helios, model NA 230 W-PS, cu un randament minim garantat de 14,1% și NA 240 W-PS cu un randament minim garantat de 14,7%. Aria este structurată standard, pe 3 rânduri, iar panourile sunt grupate în baterii. În lungul și la capătul bateriilor sunt montate tablouri concentratoare de curent continuu.

Panourile sunt legate în serie, în stringuri de 21 panouri, conectate prin intermediul stringboxurilor de 16 – 24 intrari, astfel:

Stația 1 SS 1350:

46 stringuri de câte 21 panouri de 240 W, legate prin intermediul cablului solar tip FG 21 M21 la 46 stringboxuri cu 16 intrări;

252 stringuri de câte 21 panouri de 240 W, legate prin intermediul cablului solar tip FG 21 M21 la 252 stringboxuri cu 24 intrări;

Cele 298 stringuri sunt conectate prin intermediul cablului de aluminiu tip ARE 4R la două invertoare TG 750-900 aferente stației SS 1350.

Stația 2 DD 620:

168 stringuri de câte 18 panouri de 230 W, legate prin intermediul cablului solar tip FG 21 M21 la 168 stringboxuri cu 24 intrări;

Cele 168 stringuri sunt conectate prin intermediul cablului de aluminiu tip ARE 4R la două invertoare TG 385 – 800.

Invertoarele sunt de tip Sunway TG – 385 – 800V TE (2 bucăți), respectiv TG Sunway TG 750900 V TE (2 bucăți).

Liniile electrice sunt de mai multe tipuri:

– Linii electrice subterane, așezate în șanțuri, la o adâncime de 80 cm, pe pat de nisip;

– Linii electrice supraterane, pozate și așezate în spațiile din interiorul structurii și a jgheaburilor metalice pentru cabluri atașate structurii.

Cabinele modulare care deservesc centrala sunt așezate pe platforme din beton armat și sunt realizate din pereți sandwich pe structura metalică. Sunt 2 cabine centrale (4×2,5m) și 2 cabine personal (5×2,5m). Pentru fiecare două invertoare de tip TG – 750-900 sunt montate câte un post de transformare ridicător, în cabina de beton, de 1400 kVA, iar pentru cele două invertoare de tip TG 385 – 800 este realizat un post de transformare de 630 kVA.

Societatea este beneficiară a schemei de sprijin reglementată prin Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, conform Deciziei de acreditare eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, sistem de care va beneficia timp de 15 ani de la data emiterii deciziei de acreditare.

Conform Deciziei de Acreditare, societății i-a fost alocat un număr de 6 certificate verzi pentru fiecare MWh de energie electrica produsa în CEF Ariceștii Rahtivani și livrată în rețea.

Vânzarea C.E.F. aparținând Varo Future Development SRL va implica transmiterea către cumpărător a tuturor bunurilor corporale și necorporale aparținând societății și care au legătură cu producția de energie și drepturile decurgând din schema de sprijin prin certificate verzi, respectiv:

Centrala cu toate componentele sale funcționale;

Drepturile de proprietate sau dezmembrămintele acestuia sau orice alte drepturi deținute asupra terenurilor, sau altor imobile care sunt afectate existenței, funcționării sau exploatării normale a Centralei, inclusiv contractele aferente, conform condițiilor prevăzute în convenția de constituire a dreptului de superficie autentificată sub nr. 1233/17.10.2012 de BIN Andreea Cosma încheiată de societate cu TDD ASSETS SRL;

Drepturile și obligațiile decurgând din licențe și autorizații valabile, necesare pentru funcționarea și operarea Centralei, în condițiile legii aplicabile;

Certificatele verzi aflate în stoc la data tranzacției si care nu sunt grevate la acea data de o obligație contractuala de transfer in favoarea unui terț ce incumba VGD in baza unui raport contractual preexistent, precum si certificatele verzi care au fost amânate temporar de la tranzacționare conform Legii și neprimite de VGD la data realizării tranzacției.

În conformitate cu prevederile art. 154 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, această vânzare poate fi considerată transfer de active, dacă îndeplinește dispozițiile art. 270 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Conform prevederilor art. 91 din Legea nr. 85/2014, bunurile se dobândesc de adjudecatar libere de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre, de orice fel, cu excepția măsurilor asigurătorii dispuse în procesul penal în vederea confiscării speciale și/sau confiscării extinse.

Centrala electrică fotovoltaică C.E.F. – se află pe terenul localizat în județul Prahova, Comuna Ariceștii Rahtivani, Tarla 68, Parcela A 377/1, cu număr cadastral 21196, înscris în Cartea Funciară nr. 21196 a localității Ariceștii Rahtivani.

Vânzarea bunurilor se face în bloc, centrala fotoelectrica este funcționala.

Pretul de pornire : 4.915.000,00 lei fără TVA.

Documentele pentru inscriere se depun la sediul administratorului judiciar – FINECO INSOLVENCY SPRL, din București, str. Lânăriei nr. 147, sector 4, (intrare din str. G-ral Candiano Popescu), sau CUMPANASU INSOLVENCY IPURL, din București, str. Banul Antonache nr. 51, et. 4, sector 1, până cel mai târziu la data de 03.12.2020, ora 17.

Relatii la tel: 0732123002, 0213350018, mail: office@finecoinsolvency.ro

Localizare